biuro ETA

Wiadomości

Strona 1 z 4  > >>

Odliczenia od dochodu i przychodu w roku 2013
02-01-2014
Więcej...

Szybki kontakt

Biuro Rachunkowe ETA


ul. Tetmajera 42/9
75-610 Koszalin

Joanna Ozga
tel.: 698 731 506

Formularz

Aktualności

Składki Zus 2013
01-01-2014

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców

 okres obowiązywania:  od  1.01.2013 do  31.12.2013

 

 A. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

 A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wynosi - 1.600 zł (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres

1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł)

480,00

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2013 r.- 31.12.2013 r.

(zł)

emerytalne

19,52

93,70

rentowe

8,00

38,40

chorobowe

2,45

11,76

wypadkowe

x*)

x*)

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).
Dla płatników składek:
-  podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
- niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego
stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli  od  1 kwietnia 2012 r.   do  31 marca 2014 r.  wynosi 1,93 %.

 A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło  - 3.877,50 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 37).

 Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres

1.01.2013 r. - 31.12.2013 

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

2.908,13

Stawka %

9

Kwota (zł)

261,73

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

225,38

 

A.3. Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).


B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

 B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2013 r. jest to kwota 3.713 zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 1018).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

Okres

1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)

2.227,80

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
(zł)

emerytalne

19,52

434,87

rentowe

8,00

178,22

chorobowe

2,45

54,58

wypadkowe

x*)

x*)

 Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).
Dla płatników składek:
-  podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
- niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego
stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli  od  1 kwietnia 2012 r.   do  31 marca 2014 r.  wynosi 1,93 %.

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe 

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięczne 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Tak wynika z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2012 r. wyniosło - 3.690,30 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 88).Stąd podstawa wymiaru składek na ww. ubezpieczenie nie może przekraczać miesięczne:

Okres

1.03.2013 r. - 31.05.2013 r.
(zł)

Kwota 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

9.225,75

 

B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło  - 3.877,50 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 37).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres

1.01.2013 r. – 31.12.2013 

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

2.908,13

Stawka %

9

Kwota (zł)

261,73

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

225,38

 

B.3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

Okres

1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
(zł)

Stawka 2,45%

54,58

Uwaga: Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

 

B.4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Okres

od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Stawka %

0,10

Podstawa prawna:

(Dz. U. z 2013 r. poz. 169)

Uwaga: Od 1 lipca 2009 r. składki na Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat - mężczyźni.