biuro ETA

Wiadomości

Strona 1 z 4  > >>

Odliczenia od dochodu i przychodu w roku 2013
02-01-2014
Więcej...

Szybki kontakt

Biuro Rachunkowe ETA


ul. Tetmajera 42/9
75-610 Koszalin

Joanna Ozga
tel.: 698 731 506

Formularz

Aktualności

Odliczenia 2013
02-01-2014

Odliczenia od dochodu i przychodu w roku 2013

 

a) Odliczenia od dochodu

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:

 

a)

cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy,

wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym

b)

opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

 

 kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł 

c)

utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,

 

 kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

d)

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

 

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

e)

zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.

wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł

2.

Darowizny przekazane na:

 

a)

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

b)

cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)

 w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

c)

cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

 

ekwiwalent pieniężny wynosi w 2013 r. 130 zł za 1 litr krwi)

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, ale tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia

4.

Ulga na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy)

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c

ust. 5 i 6 ustawy

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

 

 

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2013 r.

 

 

 

 

 

6.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) 

 

wpłaty dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. nr 116, poz. 1205 ze zm.);

 

w 2013 r. limity odliczeń wynoszą:

-

maksymalna kwota składki na IKZE wynosi 4.231,20 zł

-

minimalna kwota składki na IKZE wynosi 720 zł

 

b) Odliczenia od podatku

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)

kwota stanowiąca:

-

1/6 kwoty 556,02 zł (tj. 92,67 zł) - na pierwsze dziecko,

-

1/6 kwoty 556,02 zł (tj. 92,67 zł) - na drugie dziecko,

-

1/4 kwoty 556,02 zł (tj. 139,01 zł) - na trzecie dziecko,

-

1/3 kwoty 556,02 zł (tj. 185,34 zł) - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko,

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę

Kwota maksymalnego odliczenia za 2013 r. wynosi:

-

1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,

-

1.112,04 zł - na drugie dziecko,

-

1.668,12 zł - na trzecie dziecko,

-

2.224,08 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko.

2.

Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy)

kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)

3.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z PIT)

4.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. 

składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych 

5.

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

1)

zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2)

korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, ze zm.),
2) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (Mon. Pol. nr 95, poz. 1089).